afirmativan


afirmativan
adj - potvrdan
* * *
• affirmative

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • afirmativan — ȁfirmatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji je potvrdan, koji se odnosi na afirmaciju, koji potvrđuje da je što istina SINTAGMA afirmativan sud u logici, potvrdan, jestan sud; afirmativna akcija (engl. affirmative action, izg. èfirmativ… …   Hrvatski jezični portal

  • jȅstan — prid. 〈odr. snī〉 koji je potvrdan [jesni veznici; jesne rečenice]; afirmativan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍzitīvan — pȍzitīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji je potvrdan; afirmativan 2. {{001f}}a. {{001f}}koji se temelji na iskustvu; realan b. {{001f}}koji se služi objektivnim metodama (mjerenjem, provjeravanjem i sl.) 3. {{001f}}razg. koji je poželjan [∼an …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȗd — sȗd1 m 〈G súda, N mn sȕdovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}mišljenje o kome ili o čemu; ocjena b. {{001f}}pravn. sučev pravorijek 2. {{001f}}a. {{001f}}pravn. državni organ koji vrši jurisdikciju [istražni ∼; drugostupanjski ∼] b. {{001f}}meton. zgrada… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • afirmativnost — afirmatívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je afirmativan ili svojstvo onoga što je afirmativno ETIMOLOGIJA vidi afirmacija …   Hrvatski jezični portal

  • sud — sȗd1 m <G súda, N mn sȕdovi> DEFINICIJA 1. a. mišljenje o kome ili o čemu; ocjena b. pravn. sučev pravorijek 2. a. pravn. državni organ koji vrši jurisdikciju [istražni sud; drugostupanjski sud] b. meton. zgrada u kojoj se nalazi i u kojoj… …   Hrvatski jezični portal

  • affirmative action — (izg. èfirmativ èkšn) DEFINICIJA afirmativna akcija, v. afirmativan …   Hrvatski jezični portal

  • pozitivan — pȍzitīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji je potvrdan, afirmativan 2. a. koji se temelji na iskustvu; realan b. koji se služi objektivnim metodama (mjerenjem, provjeravanjem i sl.) 3. razg. koji je poželjan, dobar [pozitivan prijedlog]… …   Hrvatski jezični portal

  • jestan — jȅstan prid. <odr. snī> DEFINICIJA potvrdan, afirmativan [jesne rečenice; jesni veznici] ETIMOLOGIJA vidi biti …   Hrvatski jezični portal